Winkelmand

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en Next Valley

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Next Valley en degene die zich via de website van Next Valley een bestelling van een product (de “klant” of “klanten”) heeft geplaatst. Een product bestaat uit de levering van een object, dan wel een dienst, dan wel een combinatie van objecten en geleverde diensten. Een dergelijk object of een dergelijke dienst wordt hierna in het algemeen aangeduid als een “leveringsonderdeel”. In deze algemene voorwaarden wordt kortheidshalve naar de klant verwezen met “hij”, “hem” of “zijn”. Indien de klant een vrouw is, dient daarvoor “zij” of “haar” te worden gelezen.
 1. Door bestelling van een product komt een overeenkomst tot stand tussen de klant en Next Valley, op basis waarvan Next Valley tegenover de klant verplicht is ieder tot dat product behorend leveringsonderdeel te leveren en de klant verplicht is ieder tot dat product behorend leveringsonderdeel tegen de overeengekomen voorwaarden af te nemen.
 1. Alvorens tot het product gerechtigd te zijn, dient de klant de overeengekomen vergoeding te betalen op de bankrekening van Next Valley. Betaling dient plaats te vinden door gebruikmaking van [hetzij PayPal, hetzij Ideal, hetzij een voor Next Valley acceptabele creditcard]. Dit zijn door derden geleverde betaaldiensten, waarvoor Next Valley niet verantwoordelijk is.
 1. Indien de klant van oordeel is dat een door hem ontvangen leveringsonderdeel gebrekkig is of anderszins niet voldoet aan de overeenkomst, dient hij dit per omgaande en in ieder geval binnen een week na ontvangst aan Next Valley te melden. Voor zover het leveringsonderdeel een object is, dient de klant dat leveringsonderdeel binnen die termijn aan Next Valley te retourneren. Next Valley zal zich inspannen tekortkomingen te (doen) herstellen. Next Valley heeft in het geval van een non-conforme levering geen verdergaande verplichtingen dan de verplichting tot herstel.
 1. De klant dient zelf te beoordelen of het gebruik van een leveringsonderdeel gevaar oplevert voor lijf en goed van de klant, of van zijn huisgenoten of bezoekers. Next Valley is voor schade die het gevolg is van gebruik van een leveringsonderdeel niet aansprakelijk, tenzij de klant bewijst dat die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Next Valley.
 1. Sommige objecten worden in een gelimiteerde oplage aangeboden. Next Valley is niet aansprakelijk indien een object niet meer leverbaar is terwijl op de website nog was aangegeven dat dit anders was.
 1. Indien Next Valley niet in staat is een leveringsonderdeel te leveren ten gevolge van het overlijden, het faillissement of het in enig opzicht tekort schieten van een leverancier, dan wel door een andere oorzaak die buiten de invloedsfeer van Next Valley ligt, is zij daarvoor tegenover de klant niet aansprakelijk.
 1. De klant heeft ingevolge de Wet koop op afstand (de artikelen 7:46a tot en met 7:46j BW) in beginsel het recht de overeenkomst tot afname van een leveringsonderdeel binnen zeven werkdagen na ontvangst van dat leveringsonderdeel zonder opgave van redenen te ontbinden, in welk geval de klant recht heeft op teruggave van het door hem betaalde en verplicht is tot retournering van het leveringsonderdeel. Dit ontbindingsrecht geldt niet als het leveringsonderdeel duidelijk persoonlijk van aard is of snel kan bederven of verouderen. Indien het leveringsonderdeel bestaat uit een dienst, gaat de termijn van zeven werkdagen lopen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst en geldt het ontbindingsrecht niet als Next Valley reeds is begonnen de dienst te leveren voordat deze termijn is verstreken.
 1. Iedere vordering die de klant in verband met de dienst tegen Next Valley wenst in te stellen, vervalt één jaar nadat die vordering is ontstaan.
 1. Next Valley is gerechtigd de rechtsverhouding steeds met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant tekort schiet in zijn betalingsverplichting en hij dit niet herstelt nadat hem daarvoor schriftelijk een termijn van een week is gegeven.
 1. Next Valley is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Next Valley zal een wijziging per e-mail aankondigen aan de klant, waarbij zij een termijn van vier weken in acht zal nemen. Indien de klant aannemelijk maakt dat de wijziging voor hem zodanig bezwaarlijk is dat in redelijkheid van hem niet kan worden gevergd dat hij de rechtsverhouding voortzet, dan kan hij de rechtsverhouding gedurende de hiervoor bedoelde termijn van vier weken met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden opzeggen. Gedurende de opzegtermijn blijven dan de algemene voorwaarden zoals zij vóór de wijziging luidden van toepassing. Opzegging op basis van deze bepaling geeft de klant geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Ondanks meerdere onderzoeken naar nootropica kan en mag er geen gezondheidsclaim op de werking en eigenschappen van de producten worden gemaakt. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen!